Algemene voorwaarden
 1. U bent zich ervan bewust dat de waarde van cryptocurrency’s sterk kan fluctueren en dat er geen enkele garantie kan worden afgegeven voor de waarde van de cryptocurrency’s op enig moment.
 2. De koop en verkoop van cryptocurrency’s is uitsluitend toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar. U verklaart ouder te zijn dan 18 jaar.
 3. BTC Direct bemiddelt in de aan- en verkoop van uw cryptocurrency’s, hetgeen betekent dat als gevolg van uw opdracht cryptocurrency’s op de beurs voor u zullen worden verkocht of aangekocht.
 4. Door een bedrag aan BTC Direct over te maken geeft u BTC Direct opdracht om ter hoogte van het overgemaakte bedrag cryptocurrency’s voor u aan te kopen en stemt u in met de waarde van de aan te kopen cryptocurrency’s, zoals deze door BTC Direct wordt bepaald en vastgesteld. De waarde van de cryptocurrency’s wordt vastgesteld op het moment dat u een betaalmethode heeft gekozen en de betaling wordt gestart en/of uitgevoerd, dan wel na goedkeuring van de transactie tegen de door BTC Direct te bepalen actuele koerswaarde verhoogd met een variabele fee te vermeerderen met eventuele kosten voor de betaalservice.
 5. Door de cryptocurrency’s naar het door BTC Direct opgegeven adres te versturen geeft u BTC Direct opdracht om deze te verkopen en stemt u in met de verkoopwaarde van de cryptocurrency’s, zoals deze op het moment van ontvangst van de cryptocurrency’s, dan wel na goedkeuring van de transactie door BTC Direct wordt bepaald en vastgesteld. De waarde van de cryptocurrency’s wordt vastgesteld tegen de door BTC Direct te bepalen actuele koerswaarde, verminderd met een variabele fee. Als moment van ontvangst geldt het moment dat de transactie zichtbaar is op het netwerk.
 6. Bij de aankoop van cryptocurrency’s zullen de cryptocurrency’s worden verstuurd naar het door u opgegeven ontvangstadres. U verklaart dat het opgegeven ontvangstadres onderdeel van uw persoonlijke wallet is. U verklaart dat geen derde (rechts)persoon over de wallet kan beschikken en dat u de eigenaar van de wallet bent.
 7. U verklaart dat u bij de aankoop van cryptocurrency’s gebruik maakt van een bankrekening of creditcard die op uw naam geregistreerd staat. U voert uw transacties uit voor eigen rekening. U maakt hierbij geen gebruik van gelden van derden.
 8. Bij de verkoop van cryptocurrency’s zullen de gelden worden verstuurd naar de door u opgegeven bankrekening. BTC Direct is niet aansprakelijk voor de verdere afhandeling van de transactie aangezien deze afhankelijk kan zijn van o.a. het netwerk en de miners. Mocht er in een uitzonderlijk geval iets niet goed gaan, dan heeft u recht op ondersteuning van BTC Direct.
 9. Een voltooide betaling, alsmede het versturen van cryptocurrency’s door u aan ons kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Cryptocurrency’s kunnen nimmer geruild of geretourneerd worden. U heeft in dat geval slechts de mogelijkheid de cryptocurrency’s ter verkoop aan BTC Direct aan te bieden tegen de dan geldende inkoopkoers van BTC Direct.
 10. Het invoeren van de juiste gegevens, zoals hoeveelheid, (cryptocurrency) ontvangstadres en e-mailadres, is uw eigen verantwoordelijkheid, evenals het doorgeven van wijzigingen. U staat in voor de juistheid van de door u opgegeven gegevens. Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen komt geheel voor uw rekening en risico.
 11. U draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikken over een goede en veilige:
  • internetverbinding;
  • computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internet verbinding met de website van BTC Direct kan worden gemaakt, die is voorzien van up to date maatregelen tegen o.a. indringers, virussen, spam, etc...;
  • e-mail account waartoe u uitsluitend zelf toegang heeft, en via welk e-mail account de e- mailberichten van BTC Direct onbelemmerd kunnen worden ontvangen.
   In het geval niet voldaan is aan de in dit artikel bepaalde voorwaarden, is BTC Direct niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van fraude.
 12. BTC Direct doet er alles aan om fraude te voorkomen. BTC Direct is gerechtigd om, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van een transactie alle maatregelen te nemen die zij nodig acht. Ter voorkoming van fraude en/of misbruik is BTC Direct te allen tijde gerechtigd een transactie op te schorten en/of te annuleren, teneinde de transactie te onderzoeken en/of aanvullende informatie bij u op te vragen. Indien als gevolg van door BTC Direct te nemen maatregelen de uitbetaling van gelden en/of cryptocurrency’s wordt uitgesteld en/of geannuleerd, is BTC Direct gerechtigd opnieuw de waarde van de cryptocurrency’s vast te stellen. U bent gehouden uw medewerking te verlenen aan deze door BTC Direct te nemen maatregelen.
 13. BTC Direct is te allen tijde naar eigen inzicht gerechtigd de opdracht niet uit te voeren en/of te annuleren. Bij een vermoeden of vaststelling dat in strijd is gehandeld met deze algemene voorwaarden is BTC Direct eveneens gerechtigd het account te blokkeren. Bij het annuleren van een order door BTC Direct worden de aan BTC Direct betaalde gelden en/of aan BTC Direct geleverde cryptocurrency’s geretourneerd na aftrek van de gemaakte kosten en de geleden schade door BTC Direct als gevolg van koersfluctuaties. BTC Direct is in geen geval schadeplichtig jegens u.
 14. Alle adviezen van BTC Direct (telefonisch, per e-mail of informatie op de website) zijn vrijblijvend, informerend van aard en zonder enige aansprakelijkheid van BTC Direct gegeven. BTC Direct kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor te lijden schade door u als gevolg van koersfluctuaties.
 15. Indien sprake is van een koop op afstand bij een aan- of verkoop door een consument, heeft u als consument in de meeste gevallen het recht om zonder opgaaf van reden de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, het zogenoemde 'herroepingsrecht'. Gelet op het feit dat de waarde van de cryptocurrency’s aan (koers)schommelingen onderhevig is en BTC Direct daarop geen invloed heeft, wordt dit herroepingsrecht door BTC Direct uitgesloten. Indien sprake is van een koop op afstand heeft u als consument dan ook niet het recht om (na ontvangst van de cryptocurrency) de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.
 16. U aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen bij de dienstverlening van BTC Direct via het internet en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen, zoals de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de website van BTC Direct of het account, het niet of niet tijdig kunnen verstrekken en/of verwerken van een order, storingen van en/of gebreken in de website van BTC Direct en/of onderliggende hardware en/of (inter)netwerkverbindingen en/of software waar het platform op draait. Behoudens opzet en grove schuld van BTC Direct is BTC Direct niet aansprakelijk voor deze bijzonder omstandigheden, dan wel voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van de website van BTC Direct of het account, dan wel bij vertragingen en/of storingen en/of niet volledige werking van de website.
 17. U stemt ermee in dat BTC Direct u op de hoogte houdt van informatie, o.a. door het versturen van een nieuwsbrief, via direct marketing en/of reclame-uitingen, die mogelijkerwijs interessant voor u is.
 18. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
 19. Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van BTC Direct kan die klacht worden voorgelegd via [email protected] of (schriftelijk) op het postadres van BTC Direct. De beschrijving van de klacht dient nauwkeurig en volledig te zijn (onder opgave van de betrokken Orders, Transacties, Saldi, relevante datum of data, de verwijten aan BTC Direct, (overige) relevante feiten). De documenten ter onderbouwing van die klacht dienen als bijlage te worden meegezonden. BTC Direct is gehouden binnen een termijn van 4 weken inhoudelijk op uw klacht te reageren. Pas nadat deze klachtenregeling is doorlopen, echter uw klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld, bent u gerechtigd het geschil overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 aan de rechter voor te leggen.
 20. Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing.
 21. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van BTC Direct, onverminderd het recht van BTC Direct om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.