bitcoin rate
1 BTC ={{exchangeRate | number:2}}

Algemene voorwaarden BTC Direct Europe B.V.

(kvk nr.: 59383607)

Door een bestelling te plaatsen bij BTCDirect, stemt u in met de volgende voorwaarden:

 1. U bent zich ervan bewust dat de waarde van cryptocurrencies zoals onder andere bitcoin en litecoin sterk kan fluctueren en dat er geen enkele garantie kan worden afgegeven voor de waarde van de cryptocurrencies op enig moment.
 2. De koop en verkoop van cryptocurrencies is uitsluitend toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar. U verklaart ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben verkregen van een ouder of voogd.
 3. BTCDirect bemiddelt in de aan- en verkoop van uw cryptocurrencies, hetgeen betekent dat als gevolg van uw opdracht cryptocurrencies op de verhandelbeurs zullen worden verkocht of aangekocht.
 4. Door een bedrag aan BTCDirect over te maken geeft u BTCDirect opdracht om ter hoogte van het overgemaakte bedrag cryptocurrencies voor u aan te kopen en stemt u in met de waarde van de aan te kopen cryptocurrencies, zoals deze door BTCDirect wordt bepaald en vastgesteld. De waarde van de cryptocurrencies wordt vastgesteld op het moment dat u een betaalmethode heeft gekozen en de betaling wordt gestart en/of uitgevoerd, dan wel na goedkeuring van de transactie tegen de door BTCDirect te bepalen actuele koerswaarde verhoogd met een variabele fee te vermeerderen met eventuele kosten voor de betaalservice.
 5. Door de cryptocurrencies naar het door BTCDirect opgegeven adres te versturen geeft u BTCDirect opdracht om deze te verkopen en stemt u in met de verkoopwaarde van de cryptocurrencies, zoals deze op het moment van ontvangst van de cryptocurrencies, dan wel na goedkeuring van de transactie door BTCDirect wordt bepaald en vastgesteld. De waarde van de cryptocurrencies wordt vastgesteld tegen de door BTCDirect te bepalen actuele koerswaarde verminderd met een variabele fee. Als moment van ontvangst geldt het moment dat de transactie zichtbaar is op het netwerk.
 6. Bij de aankoop van cryptocurrencies zullen de cryptocurrencies worden verstuurd naar het door u opgegeven ontvangstadres. Bij de verkoop van cryptocurrencies zullen de gelden worden verstuurd naar de door u opgegeven bankrekening. BTCDirect is niet aansprakelijk voor de verdere afhandeling van de transactie aangezien deze afhankelijk kan zijn van o.a. het netwerk en de miners. Mocht er in een uitzonderlijk geval iets niet goed gaan, dan heeft u recht op ondersteuning van BTCDirect.
 7. Een voltooide betaling, alsmede het versturen van cryptocurrencies door u aan ons kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Cryptocurrencies kunnen nimmer geruild of geretourneerd worden. U heeft in dat geval slechts de mogelijkheid de cryptocurrencies ter verkoop aan BTCDirect aan te bieden tegen de dan geldende inkoopkoers van BTCDirect.
 8. Het invoeren van de juiste gegevens, zoals hoeveelheid, (cryptocurrencie) ontvangstadres en emailadres, is uw eigen verantwoordelijkheid, evenals het doorgeven van wijzigingen. U staat in voor de juistheid van de door u opgegeven gegevens. Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen komt geheel voor uw rekening en risico.
 9. U draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikken over een goede en veilige:
  - internetverbinding;
  - computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internet verbinding met de website van BTCDirect kan worden gemaakt, die is voorzien van up to date maatregelen tegen o.a. indringers, virussen, spam, etc...;
  - e-mail account waartoe u uitsluitend zelf toegang heeft, en via welk e-mail account de e- mailberichten van BTCDirect onbelemmerd kunnen worden ontvangen.
  In het geval niet voldaan is aan de in dit artikel bepaalde voorwaarden, is BTCDirect niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van fraude.
 10. BTCDirect doet er alles aan om fraude te voorkomen. BTCDirect is gerechtigd om, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van een transactie alle maatregelen te nemen die zij nodig acht. Ter voorkoming van fraude en/of misbruik is BTCDirect te allen tijde gerechtigd een transactie op te schorten en/of te annuleren, teneinde de transactie te onderzoeken en/of aanvullende informatie bij u op te vragen. Indien als gevolg van door BTCDirect te nemen maatregelen de uitbetaling van gelden en/of cryptocurrencies wordt uitgesteld en/of geannuleerd, is BTCDirect gerechtigd opnieuw de waarde van de cryptocurrencies vast te stellen. U bent gehouden uw medewerking te verlenen aan deze door BTCDirect te nemen maatregelen.
 11. Indien door u een chargeback wordt uitgevoerd, is BTCDirect gerechtigd alle kosten als gevolg daarvan op u te verhalen met een minimum van € 75,- per ten onrechte uitgevoerde chargeback.
 12. BTCDirect is te allen tijde naar eigen inzicht gerechtigd de opdracht niet uit te voeren en/of te annuleren. Bij een vermoeden of vaststelling dat in strijd is gehandeld met deze algemene voorwaarden is BTCDirect eveneens gerechtigd het account te blokkeren. Bij het annuleren van een order door BTCDirect worden de aan BTCDirect betaalde gelden en/of aan BTCDirect geleverde cryptocurrencies geretourneerd na aftrek van de gemaakte kosten en de geleden schade door BTCDirect als gevolg van koers fluctuaties. BTCDirect is in geen geval schadeplichtig jegens u.
 13. Alle adviezen van BTCDirect (telefonisch, per e-mail of informatie op de website) zijn vrijblijvend, informerend en zonder enige aansprakelijkheid van BTCDirect gegeven. BTCDirect kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor te lijden schade door u als gevolg van koersfluctuaties.
 14. Indien sprake is van een koop op afstand bij een aan- of verkoop door een consument, heeft u als consument in de meeste gevallen het recht om zonder opgaaf van reden de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, het zogenoemde 'herroepingsrecht'. Gelet op het feit dat de waarde van de cryptocurrencies aan (koers)schommelingen onderhevig is en BTCDirect daarop geen invloed heeft, wordt dit herroepingsrecht door BTCDirect uitgesloten. Indien sprake is van een koop op afstand heeft u als consument dan ook niet het recht om (na ontvangst van de bitcoins) de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.
 15. U aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen bij de dienstverlening van BTCDirect via het internet en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen, zoals de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de website van BTCDirect of het account, het niet of niet tijdig kunnen verstrekken en/of verwerken van een order, storingen van en/of gebreken in de website van BTCDirect en/of onderliggende hardware en/of (inter)netwerkverbindingen en/of software waar het platform op draait. Behoudens opzet en grove schuld van BTCDirect is BTCDirect niet aansprakelijk voor deze bijzonder omstandigheden, dan wel voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van de website van BTCDirect of het account, dan wel bij vertragingen en/of storingen en/of niet volledige werking van de website.
 16. U stemt ermee in dat BTCDirect u op de hoogte houdt van informatie, o.a. door het versturen van een nieuwsbrief, via direct marketing en/of reclame-uitingen, die mogelijkerwijs interessant voor u is.
 17. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
 18. Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van BTCDirect kan die klacht worden voorgelegd via [email protected] of (schriftelijk) op het postadres van BTCDirect. De beschrijving van de klacht dient nauwkeurig en volledig te zijn (onder opgave van de betrokken Orders, Transacties, Saldi, relevante datum of data, de verwijten aan BTCDirect, (overige) relevante feiten). De documenten ter onderbouwing van die klacht dienen als bijlage te worden meegezonden. BTCDirect is gehouden binnen een termijn van 4 weken inhoudelijk op uw klacht te reageren. Pas nadat deze klachtenregeling is doorlopen, echter uw klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld, bent u gerechtigd het geschil overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 aan de rechter voor te leggen.
 19. Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing.
 20. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van BTCDirect, onverminderd het recht van BTCDirect om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.