Privacyverklaring BTC Direct

Dit is de privacyverklaring van BTC Direct Europe B.V. en de aan haar gelieerde entiteiten. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BTC Direct verwerkt.

Wij verwerken je gegevens met inachtneming van de eisen van de relevante privacy wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de aanvullende nationale regelgeving . Dat betekent dat wij zo min mogelijk gegevens opslaan, dat we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en transparant met je te communiceren hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Hieronder lees je hoe wij daarvoor zorgen.

 

Persoonsgegevens en de juridische grondslag

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn bijvoorbeeld jouw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres maar ook klant- of rekeningnummers vallen onder persoonsgegevens.

Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden indien hier een grondslag voor is. BTC Direct verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen. Zo heeft BTC Direct op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) enkele wettelijke verplichting waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is. Wij kunnen bepaalde informatie over jou (naam, rekeningnummer, leeftijd, nationaliteit, IP-adres, etc.) gebruiken om frauduleuze activiteiten op te sporen en ter voorkoming van fraude, misbruik of strafbare feiten op ons platform. Zo kijken we bijvoorbeeld naar transacties die afwijken van normale transactiepatronen of naar transacties die kenmerken vertonen van witwassen of financiering van terrorisme.

Ook moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten voor de levering van producten en diensten.

Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens indien er een gerechtvaardigd belang is voor de bedrijfsvoering, de optimalisatie daarvan en het bereiken van commerciële doelstellingen.

Tot slot verwerken wij jouw persoonsgegevens als jij ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegegeven. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken, dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het gebruik van je gegevens vóór de intrekking. Wil je je toestemming intrekken? Dan zullen wij de persoonsgegevens die wij verwerken op grond van jouw toestemming niet langer verwerken en deze gegevens verwijderen.

 

Jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten:

 •  Identificatiegegevens: wij controleren je identiteit op het moment dat je je account registreert. Deze gegevens kunnen bestaan uit je voornaam, achternaam, woonadres, land, e-mailadres en identificatiedocumenten.
 • Accountgegevens: wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens gedurende de klantrelatie. Deze gegevens kunnen bestaan uit informatie over je transactieprofiel en alle andere informatie die relevant kan zijn om gebruik te (blijven) maken van onze diensten.
 • Financiële gegevens: wij moeten je transacties verwerken om het gebruik van onze dienst mogelijk te maken. Hiertoe verwerken wij jouw betalingsgegevens en verzamelen en bewaren wij de informatie over jouw transacties en account status binnen het platform. Daarnaast kunnen wij je vragen om bewijs van de herkomst van gelden of je bron van vermogen.
 • Gegevens ter voorkoming van fraude en ter bevordering van de veiligheid van het platform: wij verwerken persoonsgegevens om fraude en andere strafbare feiten op te sporen en te voorkomen. Dat doen we om de veiligheid van onze klanten en van ons platform te beschermen. We kunnen scoringsmethoden gebruiken om risico's in te schatten en te beheersen.
 • Gegevens die we gebruiken om met jou te communiceren: we gebruiken je persoonsgegevens om op verschillende manieren met je te communiceren over onze diensten (bijvoorbeeld per telefoon, e-mail, chat). Wanneer je contact met ons opneemt, kunnen wij de in jouw account opgeslagen gegevens gebruiken om uw vragen of klachten te beantwoorden. Er kunnen ook opnames van telefoongesprekken gemaakt worden.
 • Gegevens om onze diensten en ons platform te verbeteren: we kunnen je persoonsgegevens verwerken om de prestaties te analyseren en de functionaliteit te verhogen, om fouten te herstellen, marktonderzoek te doen en klanttevredenheid te meten en om de bruikbaarheid en de algemene kwaliteit van ons platform te ontwikkelen.
 • Gegevens die worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden: we kunnen je gegevens gebruiken om je van informatie te voorzien die naar ons oordeel interessant voor je kan zijn. In al deze gevallen zullen we je de mogelijkheid bieden om je af te melden voor direct marketingactiviteiten.
 • Gegevens die worden gebruikt voor doeleinden waarvoor jij ons toestemming geeft: wij kunnen je toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken. Jij zal in deze gevallen altijd op de hoogte worden gebracht.

 

Delen met derden

In bepaalde gevallen delen wij jouw persoonsgegevens met derden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer wij een beroep doen op andere bedrijven en personen die ons diensten verlenen of bepaalde activiteiten in onze naam uitvoeren. Deze derden worden zorgvuldig uitgekozen en wij sluiten indien noodzakelijk overeenkomsten met hen om ervoor te zorgen dat zij ten minste hetzelfde niveau van bescherming bieden als beschreven in deze Privacyverklaring. Hieronder vind je enkele gevallen waarin je gegevens kunnen worden gedeeld met een derde partij:

 • Wij maken gebruik van derden met betrekking tot IT-diensten, zoals hostingdiensten of IT-ontwikkelingsdiensten.
 • Wij maken gebruik van de diensten van derden om automatische nieuwsbrieven te sturen en om de betrokkenheid van klanten bij ons product te analyseren.
 • Onze afdeling klantenservice maakt gebruik van software om je vragen snel en efficiënt te kunnen behandelen.
 • Voor het verwerken van betalingen en transacties op onze website werken wij samen met verschillende betalingsdienstaanbieders, crypto partners en banken.
 • Wij gebruiken software voor identiteitsverificatie om de legitimiteit van je identificatiedocumenten te verifiëren.
 • Wij maken gebruik van geautomatiseerde klantscreening en transactiemonitoring om te voldoen aan onze AML-vereisten.

Bovendien kunnen wij bepaalde informatie aan derden verstrekken wanneer dit wettelijk vereist is, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen, om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen, en om onze klanten en anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties in het kader van bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Het kan ook voorkomen dat wij jouw persoonlijke informatie delen met de overheid. Dit kan gebeuren als bepaalde overheidsinstellingen deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de belastingdienst. Ook politie of justitie kunnen bepaalde gegevens nodig hebben in geval van fraude of andere illegale activiteiten. Ten slotte kunnen bepaalde toezichthoudende instanties toegang hebben tot persoonsgegevens in het kader van een onderzoek.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn, zo bewaren wij gegevens omtrent financiële administratie minimaal zeven jaar en kent de Wwft een bewaartermijn van vijf jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van een door jouw gegevens toestemming, bewaren wij in beginsel niet nadat je je toestemming hebt ingetrokken.

 

Cookies

Bij een bezoek aan onze website verwerken wij informatie via cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden waarin je browser bepaalde informatie opslaat. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op, maar ze stellen ons in staat om je eerdere bezoeken en je IP-adres bij te houden.

Wij gebruiken twee soorten cookies: technische en analytische cookies. Technische cookies zorgen ervoor dat de website goed blijft werken, dus het uitschakelen van deze cookies kan leiden tot bepaalde verminderde functionaliteit. Analytische cookies helpen ons bij het bijhouden van bezoekersstatistieken en geven inzicht in het functioneren van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en Hotjar. Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van deze Google Analytics-cookies via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Jouw rechten

In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Je hebt het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien deze niet meer gebruikt mogen worden. Daarnaast kan je het recht hebben om jouw persoonsgegevens te laten wissen als deze te lang bewaard worden, de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden te beperken en/of om kopieën te verzoeken van de informatie die in elektronische vorm bewaard worden. Wij zullen je verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Wil je hier gebruik van maken? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]. Bovendien hebben gebruikers van deze website het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact met ons

Je kan op verschillende manieren met ons in contact komen, namelijk via e-mail, via onze live chat, telefonisch en via het contactformulier op onze website. Neem je contact met ons op via één van deze wegen? Dan slaan wij de data op om je verzoek te behandelen, zoals je telefoonnummer, e-mailadres en naam.

 

Voor meer informatie:

BTC Direct Europe B.V.

Kerkenbos 1025, 6546 BB The Netherlands

www.btcdirect.eu

[email protected]

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.